Ochrana ovzdušia 2022

MM Team s.r.o. sa podieľa na organizovaní konferencie o ochrane ovzdušia, ktorá sa uskutoční 23.-25. novembra 2022 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese.

Témy konferencie:

1.  Nová právna úprava ochrany ovzdušia, ciele v zlepšovaní ochrany ovzdušia na medzinárodnej a národnej úrovni

2.  Zmena klímy, uhlíková stopa, uhlíková neutralita, obchodovanie s emisnými kvótami

3.  Priemyselné emisie, nové trendy a technológie znížovania emisií

4.  Meranie emisií a monitorovanie kvality ovzdušia

5.  Modelovanie a riadenie kvality ovzdušia

6.  Ochrana ovzdušia pri spracovaní odpadu

7.  Biopalivá

8. Znečisťovanie ovzdušia z dopravy, inovatívne riešenia znižovania emisií

 

Viac informácií nájdete na: http://www.kongres-studio.sk