Ochrana ovzdušia

Zistenie a meranie emisií znečisťujúce ovzdušie.

Pre našich zákazníkov vykonávame autorizované (oprávnené) a technologické (akreditované) merania emisií v ovzduší.

V rámci merania emisií a zisťovania množstva znečisťujúcich látok posudzujeme hodnoty:

  • plynných a tuhých znečisťujúcich látok,
  • anorganických znečisťujúcich látok,
  • organických indivíduí,

na všetkých kategóriách zdrojov znečisťovania ovzdušia (CO, NOx, SO2: TOC, HF, HCI, sulfán, amoniak, TZL, kovy, benzén, trichlóretylén, trichlórmetán, metylacetát, styrén, toluén, xylén, acetón, alkylalkoholy, butylacetát, dichlóretylén, dichlórmetán, alkány, formaldehyd, fenol, atď.)

Na oprávnené emisné merania používame len prístroje spĺňajúce požiadavky noriem európskeho spoločenstva a ISO.

 

 

Služby v tejto oblasti

  • Meranie hodnôt všeobecných podmienok prevádzkovania
  • Meranie emisií a zisťovanie ich množstva v ovzduší
  • Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • Vypracovanie prevádzkovej evidencie a prevádzkového poriadku
  • Návrh postupu výpočtu množstva emisií
  • Vydávanie odborných posudkov a stanovísk vo veciach ochrany životného prostredia
  • Poradenská a konzultačná činnosť

Základná meracia zostava na odber tuhých znečisťujúcich látok z hlavného prúdu odpadového plynu je schématicky znázornené nasledovne:
nieco1.jpg

1. vstupná sacia hubica 7. meranie dynamického tlaku
2. držiak filtra 8. nosná rúrka pre odber prachu v potrubí
3. Pitotova sonda 9. systém chladenia a sušenia
4. čidlo merania teploty 10. sacie zariadenie a meradlo prietoku plynu
5. indikácia teploty 11. meradlo atmosférického tlaku
6. meranie statického tlaku  

Naša spoločnosť MM Team s.r.o. zvyčajne využíva prístroje pracujúce na fyzikálnom alebo na elektrochemickom princípe od firmy:

HORIBA (Japonsko)
MADUR (Rakúsko)
Testo (Nemecko)
SICK (Nemecko)
KÁLMÁN (Maďarsko)

Na izokinetický odber tuhých látok (prachu) sa používajú odberové aparatúry firmy:

Ströhlein (Nemecko)
Sick (Nemecko)
Kálmán (Maďarsko)