Služby

 • Meranie hodnôt všeobecných podmienok prevádzkovania
 • Meranie emisií a zisťovanie ich množstva v ovzduší
 • Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • Vypracovanie prevádzkovej evidencie a prevádzkového poriadku
 • Návrh postupu výpočtu množstva emisií
 • Vydávanie odborných posudkov a stanovísk vo veciach ochrany životného prostredia
 • Poradenská a konzultačná činnosť
 • Neakreditované meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí
 • Poradenstvo v oblasti ochrany zdravia, technické merania, výbušnosť
 • Poradenská a konzultačná činnosť v rámci merania chemických faktorov
 • Overenie nastavenia, prevádzky, údržby, kontrola kotlov a vykurovacích sústav
 • Hodnotenie energetickej učinnosti
 • Návrhy na zlepšenie energetickej hospodárnosti kotlov a vykurovacích systémov
 • Poradenská a konzultačná činnosť
 • Kontrola prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár
 • Poradenská a konzultačná činnosť